Tehnici şi sisteme de operare onshore-offshore

Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: Inginerie Mecanică

Calificarea universitară: Utililaje şi instalaţii portuareCod calificare:L120180140

Competenţe profesionale: C1Analiza/diagnosticarea echipamentelor şi utilajelor din domeniu ingineriei mecanice, prin aplicarea  conceptelor, teoriilor şi metodelor de lucru în vederea alegerii, instalării, exploatării şi mentenanţei acestora; C2: Implementarea unor principii, metode şi strategii adecvate fabricaţiei,utilizarii si mentenantei structurilor şi sistemelor mecanic.C3Elaborarea unei strategii manageriale utilizând principii și metode de management consacrate.

Competenţe transversale: CT1: Utilizarea adecvată a metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe durata întregii vieţi; utilizarea adecvată de informaţii şi comunicarea orală şi scrisă într-o limbă de circulaţie europeană

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE
 
Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
Hidromecanică şi termodinamică în domeniul portuar
18
4
2.
Echipamente hidraulice, elemente de hidraulică proporţională şi acţionări electrohidraulice în domeniul portuar
34
7
3.
Mecatronică aplicată în domeniul portuar
18
4
4.
Protecţia mediului marin
20
5
5.
Tehnici şi sisteme de sudare şi control nedistructiv în domeniul portuar
30
5
6.
Tehnici şi sisteme specifice lansării şi montării conductelor sub apă . Construcţia, funcţionarea şi utilizarea ROV-urilor
28
5
7.
Managementul situaţiilor portuare de urgenţă
24
4
8.
Tehnologia informaţiei şi a comunicării
26
6
9.
Terminologie engleză de specialitate
12
2
10.
Practică în vederea susţinerii examenului de certificare
40
5
11.
Susţinerea examenului de certificare
3
 
Total
250
50
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU:
Ş.l.univ.dr. ing. Mirela COTRUMBĂ –  Universitatea Ovidius Constanta