Tehnica operaţiunilor financiar bancare şi managementul performanţei

Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: Finanţe

Calificarea universitară: Finanţe si bănciCod calificare: L070020010

Competenţe profesionale: C1:Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice,

Competenţe transversale: CT1: Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE
 
Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
Analiza riscului în activitatea de creditare bancară
20
4
2.
Plăţi si garanţii în comerţul internaţional
20
4
3.
Tehnici de vânzare a produselor financiar bancare şi strategii de fidelizare a clienţilor
20
4
4.
Managementul performanţei in activitatea finaciar bancară
20
5
5.
Management financiar bancar
30
5
6.
Practică în vederea susţinerii examenului de certificare. Simulări asistate informatic  prin Topsim Universal Banking.
30
5
7.
 Susţinerea examenului de certificare
3
 
Total
150
30
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU:
Conf. univ. dr. ec.Irena MUNTEANU- Universitatea Ovidius Constanta