Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: Economie si afaceri internationale

Calificarea universitară: Afaceri internationaleCod calificare: L070060020

Competenţe profesionale: C1: Elaborarea unor modele inovative de cercetare a fenomenelor de afaceri internationale in organizatiile publice si private,

C2: Descrierea principalelor concepte si metodologii utilizate in vederea propunerii unor strategii adecvate de afaceri, folosind avantajele competitive la nivel regional si local.

Competenţe transversale: CT1: Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE

Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
Strategie corporativă internaţională
20
4
2.
Instrumente si tehnici de luarea deciziilor strategice
20
4
3.
Modelarea strategiilor de afaceri internaţionale
20
4
4.
Metodologie in cercetarea strategică şi de marketing intenaţional
20
4
5.
Schimbare organizatională si design organizational
20
4
6.
Limba engleza pentru comunicare in afaceri
20
4
7.
Practica in vedrea susţinerea examenului de certificare.  Proiect de cercetare international
30
4
8
 Susţinerea examenului de certificare
2
 
                     Total
150
30
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU:
Lector. univ. dr. ec.Costin Octavian SORICI –  Universitatea Ovidius Constanta