La cursurile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se pot înscrie numai absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă acesteia, indiferent de anul în care au obţinut diploma respectivă.

INSCRIERI

Perioada de inscrieri preliminare/înscrieri : începând cu data de 10.09.2012, pe tot parcursul anului, mai puţin sărbători legale şi luna august;
Program înscrieri preliminare/înscrieri: de luni pana vineri între orele 8:00-16:00.
Inscrierile preliminare/Inscrierile se fac numai la Secretariatul Centrului de Formare şi Dezvoltare Profesională Continuă „Ovidius” (Bibioteca universităţii sediu nou – et.1), Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Bd. Mamaia nr. 124.
La înscrierile preliminare se completează de către cursant o cerere în care acesta prezintă Cursul postuniversitar ce doreşte să il urmeze şi datele personale. După înscrierea preliminară a unui grup de 25-30 cursanţi se demarează înscrierea, aceasta fiind anunţată de căre sercretarit tuturor cursanţilor inscrişi preliminar. (descarcă cerere)
La înscriere, candidaţii vor prezenta un dosar conţinând următoarele documente:
fişa de înscriere;
diploma de licenţă sau echivalentă, în copie legalizată;
certificatul de naştere (copie legalizată);
certificatul de căsătorie, în cazul candidaţilor care, după căsătorie şi-au schimbat numele (copie legalizată);
2 foto format 3/4;
1 dosar plic.

DESFASURARE

Cursurile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se desfăşoară după orele de program (16.00-20.00) sau in zilele de sambătă şi duminică (8.00-16.00). Numărul de ore locat unui curs postuniversitar depinde de domeniul şi calificarea acestuia iar detalierea programelor se realizează pe pagina alocată acestuia (http://CFDPCO.univ-ovidius.ro/)

FINALIZARE

Cursurile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se finalizează prin susţinerea examenului de certificare a competențelor profesionale asimilate de cursanți pe parcursul programului.

Certificatul de atestare a competenţelor profesionale este însoţit de un supliment descriptiv bilingv care conţine situaţia şcolară, durata în ore a programului, numărul de credite transferabile acumulate (dacă este cazul), calificarea universitară/standardul ocupaţional care a stat la baza dezvoltării programului şi competenţa/competenţele sau unitatea de competenţă/unităţile de competenţă vizate de programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Dir. Scoala de Studii Postuniversitare, Conf.univ.dr.ing. Lucia Violeta MELNIC:

lmelnic@univ-ovidius.ro, lucia_melnic@yahoo.com

Secretariat CFDPCO, ec. Tania LEVENDI:

htania79@yahoo.com

Programe postuniversitare desfășurate începând cu anul 2012-2013

Nr. crt.

Denumirea programului de studii postuniversitare

Domeniul de licenţă

Calificarea

    1.

Evaluarea riscurilor şi auditul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Inginerie si Management

Inginerie Economica in Domeniul Mecanic

    2.

Tehnici şi sisteme de operare onshore-offshore

Inginerie mecanică

Utilaje şi instalaţii portuare

    3.

Logistică şi management

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

    4.

Protecţia plantelor

Agronomie

Agricultură

    5.

Controlul calităţii produselor agricole

Agronomie

Agricultură

    6.

Abordări metodologice moderne în antrenamentul sportiv

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă

    7.

Managementul lecţiei de educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă

    8.

Antreprenoriat şi managementul inovării

Administrarea afacerii

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

    9.

Modalităţi de creştere a competitivităţii exporturilor firmelor româneşti

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale

 10.

Strategie şi design organizaţional

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale

 11.

Dezvoltarea resurselor umane şi managementul performanţei

Administrarea afacerii

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

 12.

Intervenţii compensatorii pentru persoanele cu dizabilităţi

Ştiinţe ale educaţiei

Psihopedagogie specială

 13.

Evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf 

Psihologie

Psihologie

 14.

Evaluare şi intervenţie integrată în procesul educaţional pentru copii cu CES (Cerinţe Educative Speciale)

Ştiinţe ale educaţiei

Psihologie/Psihopedagogie specială/Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

 15.

Implementarea legislaţiei Schengen în sistemul instituţiilor publice

Drept

Drept

 16.

Tehnica operaţiunilor financiar bancare şi managementul performanţei

Finanţe

Finanţe bănci

 17.

Managementul organizaţiei auto-service

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

 18.

Fabricaţie competitivă în instalaţiile navale

Arhitectură navală

Sisteme şi echipamente navale

 19.

Management în inginerie chimică

Inginerie chimică

Prelucrarea petrolului şi petrochimie

 20.

Administrarea afacerilor în industria ospitalităţii

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

 21.

Consultanţă în afaceri

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

 22.

Optimizarea proceselor economice la nivelul întreprinderii

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

 23.

Economie şi dreptul afacerilor internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale

 24.

Analiză şi strategii de marketing

Marketing

Marketing

 25.

Contabilitate, audit şi expertiză contabilă

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

 26.

Contabilitatea, fiscalitate şi diagnostic în context naţional şi internaţional

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

 27.

Asigurarea calităţii prestaţiilor comerciale

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

 28.

Consultanţă în asigurări

Finanţe

Finanţe bănci

 29.

Jurnalism specializat, relaţii publice şi comunicare organizaţională

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism

 30.

Învăţarea limbii române ca limbă străină

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română

 31.

Managementul calităţii în unităţile sanitare

Sănătate

Doctor medic

 32.

Politici europene şi naţionale privind protecţia mediului

Ştiinţa mediului

Ecologie şi protecţia mediului

 33.

Managementul energiei regenerabile

Inginerie energetică

Energetică industrială

 34.

Tehnologii informatice la nivel organizaţional

Informatică

Informatică

 35.

Evidenţa şi gestionarea deşeurilor

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

 36.

Teorii si metode de interventie în asistentă socială

Asistență socială

Asistență socială

 37.

Cercetarea pedagogică – dimensiune a competențelor didactice

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

 38.

Managementul de caz în asistența socială

Asistență socială

Asistență socială