Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: Ştiinţa mediului

Calificarea universitară: Ecologie şi protecţia mediuluiCod calificare: L020040020

Competenţe profesionale: C1: Identificarea alternativelor optime în vederea caracterizării ecologice corespunzătoare a factorilor de mediu şi elaborarea de măsuri privind protejarea acestora; C2:Utilizarea aplicaţiilor specifice pentru prelucrarea, reprezentarea şi stocarea datelor de mediu.

Competenţe transversale: CT1:Documentarea în limba română şi cel puţin într-o limbă străină, pentru dezvoltarea profesională şi personală, prin formare continuă şi adaptarea eficientă la noile descoperiri ştiinţifice.

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE

Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
Instituţii şi politici europene privind protecţia mediului
20
5
2.
Protecţia mediului şi dezvoltare durabilă
58
10
3.
Intocmirea documentelor necesare unităţilor economiceprivind acordurile de mediu
39
7
4.
Conservarea biodiversităţii : tipuri de arii protejate şi regimul lor juridic
38
7
5.
Managementul şi gestionarea integrată a deşeurilor
54
10
6.
Legislaţie U.E. şi naţională privind protecţia mediului
16
3
7.
Practica de specialitate in vederea sustinerii examenului de certificare
25
5
8.
Sustinerea examenului de certificare
3
 
Total
250
50
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU:
Prof. univ. dr. Rodica BERCU  – Universitatea Ovidius Constanta