Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: Inginerie Energetică

Calificarea universitară: Energetică Industrială.

Competenţe profesionale: C1: Utilizarea cunoştinţelor privind principiile de funcţionare şi impactul asupra mediului aferente sistemelor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termiceC2Utilizarea critic-constructivă a elementelor de bază aferente managementului, legislaţiei şi reglementărilor tehnice aferente sistemelor energetice

Competenţe transversale: CT1: Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente 

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE
 
Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
Resurse energetice regenerabile si metode de evaluare a potenţialului acestora
25
5
2.
Managementul proiectelor în domeniul energiilor regenerabile
25
5
3.
Mentenanta si fiabilitatea echipamentelor pentru energii regenerabile
30
5
4.
Politici şi strategii în domeniul energiilor regenerabile
20
4
5.
Utilizarea automatizărilor hidropneumatice în domeniul energiilor regenerabile
30
4
6.
Practica de specialitate in vederea sustinerii examenului de certificare
20
4
7.
Sustinerea examenului de certificare
3
 
Total
150
30
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU:
Prof.univ.dr. ing. Ionel NICOLAE – Universitatea Ovidius Constanta