Forma de învăţământ : cu frecvență (IF)
Domeniul de studii universitare de licenţă: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Calificarea universitară:Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar,Cod calificare:L060070030
Competențe profesionale:C1-Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră
C2-Abordarea managerială a procesului de învăţământ şi a activităţilor de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă
Competențe transversale:C1-Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere formării şi dezvoltării profesionalecontinue
 
Nr. Crt.
 
                         DISCIPLINE
               
 
Nr. Credite
CURS
 
SEMINAR
 
PRACTICA
1
Managementul calităţii în educaţie
14
14
5
2
Metode de investigaţie în ştiinţele educaţiei
14
14
4
3
Tehnici statistico-matematice de prelucrare a datelor
14
14
4
4
Valorificareainformaţieişitehnici de elaborare a lucrărilorştiinţifice
14
14
4
5
Norme de tehnoredactare computerizată şi de prezentare a lucrărilor ştiinţifice
14
14
4
6
Aplicaţii practice
20
4
7
Susținerea examenului de certificare
 
5
                              Total
30
Coordonator program :  Lect. univ. dr. Daniela Căprioară