Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: Sănătate – Reglementat sectorial în cadrul Uniunii Europene

Calificarea universitară : Doctor medicCod calificare:L150010010

Competenţe profesionale: C1: Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor manageriale impuse de anumite roluri profesionale

Competenţe transversale: CT1: Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei şi în relaţie cu pacientul.

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE

Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
Managementul  si asigurarea calităţii în unităţile sanitare
30
5
2.
Aplicarea cerinţelor standardelor  ISO  în vigoare pentru unitatile medicale
35
6
3.
Auditul calităţii SMC pentru  servicii medicale
30
6
4.
Metodologia elaborării protocoalelor terapeutice pe baza ghidurilor naţionale
35
6
5.
Practica de specialitate in vederea sustinerii examenului de certificare/ Simulare audit intern si intocmire documente de sistem
20
4
6.
Sustinerea examenului de certificare
3
 
Total
150
30
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU: 
Conf.univ.dr.Valentin BROASCA MADAR –  Universitatea  Ovidius Constanta