Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: Inginerie şi Management

Calificarea universitară : Inginerie  economică in domeniul mecanic,Cod calificare:L120230020

Competenţe profesionale: C1Elaborarea de module ale documentaţiei specifice managementului firmei şi gestionarii resurselor; C2: Interpretarea şi aplicarea rationala si in mod eficient a conceptelor, modelelor elementare consacrate in managementul firmei si gestionarea resurselor.

Competenţe transversale: CT1 :Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată de calculator (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romana, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE
 
Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
Managementul productiei si al stocurilor
20
5
2.
Logistica fluxurilor de materiale
30
5
3.
Global management si Logistica
30
5
4.
Drept comercial in Uniunea Europeana
30
5
5.
Managementul proiectelor in logistica
20
4
6.
Tehnici de comunicare în limba engleză
20
2
7.
Practica de specialitate in vederea sustinerii examenului de certificare
20
2
8.
Sustinerea exemenului de certificare
2
 
Total
150
30
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU:
Conf.univ.dr.ing. Lucia Violeta MELNIC – Universitatea Ovidius Constanta