Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domnniul  universitar de studii de licenţă: Limbă și literatură

Calificarea universitară: Limba si literaturaCod calificare: L030020020

Competenţe profesionale: C1: Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română ;C2: Descriereasistemului fonetic, gramatical şi lexical al limbii române şi utilizarea acestuia în producerea şi traducerea de texte şi în interacţiunea verbală.

Competenţe transversale: CT1: Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi profesională.

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE
 
Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
Nivelul ortoepic şi ortografic al limbii române
30
6
2.
Nivelul lexical al limbii române
30
6
3.
Nivelul morfosintactic al limbii române
35
7
4.
Redactare de text şi  comunicare interculturală
35
7
5.
Practica de specialitate in vederea sustinerii examenului de certificare
20
4
6.
Sustinerea examenului de certificare
3
 
Total
165
30
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU:
Lect.univ.dr. Mihaela FULEA- Universitatea Ovidius Constanta