Forma de învăţământ: cu frecvență (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: Drept

Calificarea universitară: Drept,Cod calificare: L050010010

Competenţe profesionale: C1: Identificarea normelor juridice din sistemul de  drept românesc şi european şi a principalelor instrumente juridice internaţionale.

Competenţe transversale: CT1: Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului.

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE

Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
Codul frontierelor Schengen
28
5
2.
Catalogul Schengen recomandări și bune practici
28
5
3.
Cooperarea polițienească și judiciară în materie penală
28
5
4.
 Protectia datelor personale
28
5
5.
Asistența judiciară internațională în materie penală
28
5
6.
Cooperarea internațională prin intermediul agențiilor europene
28
5
7.
Practica de specialitate
20
2
8.
Sustinerea examenului se certificare 
3
 
                         Total
188
35
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU:
Lector univ.dr. George Popa- Universitatea Ovidius Constanta