Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: Arhitectură Navală

Calificarea universitară: Sisteme şi echipamente navaleCod calificare: L120200020

Competenţe profesionale: C1: Evaluarea critic constructivă a criteriilor şi metodelor standard în rezolvarea problemelor specifice sistemelor și echipamentelor navale precum şi identificarea limitelor acestoraC2:Elaborarea de proiecte tehnice și tehnologice utilizând sistemele integrate pentru calculul, modelarea si proiectarea sistemelor și echipamentelor navale; C3: Elaborarea de proiecte tehnologice care utilizează principii şi metode consacrate pentru sisteme și echipamente navale.

Competenţe transversale: CT1: Formarea rigorii profesionale prin dezvoltarea abilității de a defini, formula și rezolva probleme inginerești.

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE
 
Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
Managementul tehnic al instalaţiilor navale
21
4
2.
Logistica utilajelor de ridicat şi transportat navale
28
5
3.
Tehnici avansate de calcul în instalaţiile navale
28
6
4.
Modelarea virtuală a structurilor navale
42
7
5.
Tehnologii de sudare în construcţii navale
27
5
6.
Examinarea nedistructivă a construcţiilor navale
20
4
7.
Tehnici specifice de fabricaţie a instalaţiilor navale
32
6
8.
Terminologie navală internaţională
24
5
9.
Practică de specialitate in vederea sustinerii examenului de certificare
28
5
10.
Susţinerea examenului de certificare
3
 
Total
250
50
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU:
Ş.l.univ.dr. ing. Alexandru PINTILIE- Universitatea Ovidius Constanta