Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: Inginerie si Management

Calificarea universitară: Inginerie economică în domeniul mecanicCod calificare: L120230020

Competenţe profesionale: C1: Aplicarea în condiţii de eficacitate şi eficienţă a legislaţiei, standardelor şi principiilor specifice sistemelor de management (calitate – mediu – securitate operaţională – responsabilitate socială corporatistă); C2: Utilizarea adecvată a metodelor de diagnosticare, evaluare – audit a modalităţilor de gestiune / administrare a firmei şi resurselor.

Competenţe transversale: C1: Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată de calculator (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romana, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE
 
Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
Identificarea şi monitorizarea factorilor de mediu
18
3
2.
Cadrul  instituţional şi legislativ al gestionării deşeurilor
18
3
3.
Responsabilităţi şi atribuţii conform Legii 211/15.11.2011 la nivel organizational
16
3
4.
Metode şi tehnici privind gestionarea deşeurilor
18
3
5.
Drepturile şi responsabilităţile producătorilor şi consumatorilor în domeniul gestionării deşeurilor
14
3
6.
Aspecte de mediu, impactul lor şi măsuri de prevenire a poluării
18
3
7.
Comunicarea organizaţională în gestionarea deşeurilor
18
3
8.
Terminologie engleză de specialitate
10
2
9.
Practica de specialitate în vederea susţinerii examenului de certificare
20
4
10.
Susţinerea examenului de certificare
3
 
Total 
150
30
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU:
Ş.l.univ.dr. ing. Mirela COTRUMBĂ – Universitatea Ovidius Constanta