IN ATENŢIA POTENŢIALILOR CURSANŢI ! – CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domeniul : Inginerie si Management

Calificarea universitară: Inginerie Economică în Domeniul Mecanic, Cod calificare: L120230020

Competenţe profesionale: C1: Proiectarea, implementarea şi îmbunătăţirea sistemelor de management.

Competenţe transversale: C1: Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare aferente şi a riscurilor aferente.

Nr. crt.

Denumire discipline

Nr. credite

Total ore

 
 

1

Cadrul legislativ naţional şi european în domeniul SSM

4

20

 

2

Metode de evaluare a riscurilor profesionale

6

30

 

3

Elaborarea şi urmărirea realizării planului de prevenire şi protecţie

6

30

 

4

Evaluarea prin audit a rezultatelor acţiunilor din planul de prevenire şi protecţie

6

30

 

5

Managementul riscurilor

4

20

 

6

Auditul de conformitate în SSM

5

25

 

7

Evaluarea costurilor unui accident de muncă

3

15

 

8

Practica in vederea sustinerii examenului de certificare

6

30

 

9

Susţinerea examenului de certificare

 

TOTAL

40

200

 

Coordonator program,

Ş.l.univ.dr.ing. Gabriela IANCULESCU