Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: Contabilitate

Calificarea universitară: Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Cod calificare: L070040010

Competenţe profesionale: C1: Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor si metodelor de bază pentru pregătirea informatiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar-contabile si/sau fiscale.

Competenţe transversale: CT1: Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE

Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
 Contabilitate internationala aprofundata
30
6
2.
 Metode si tehnici fiscale utilizate in practica nationala si internationala
30
6
3.
 Contabilitate manageriala
20
4
4.
 Diagnosticul economico-financiar al entitatilor
20
4
5.
 Strategii de finantare si investitionale
20
4
6.
 Practică în vederea susţinerii examenului de certificare. Simulări asistate informatic privind rapoartele contabile si fiscale.
20
4
7.
 Susţinerea examenului de certificare
2
 
                          Total
140
30
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU:
Prof.univ.dr. Elena Cerasela SPĂTARIU – Universitatea  Ovidius Constanta