Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: Contabilitate

Calificarea universitară: Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Cod calificare: L070040010

Competenţe profesionale: C1: Aplicarea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea entității/organizaţiei pentru înregistrarea operaţiunilor economice;  C2: Evaluarea procedeelor și tehnicilor aplicabile înregistrării operațiunilor economice în contabilitate

Competenţe transversale: CT1: Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE

Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
 Contabilitate financiara aprofundata
30
6
2.
 Norme si practici de audit financiar
30
6
3.
 Analiza si diagnostic financiar-contabil
20
4
4.
 Abordari teoretice si practice in expertiza contabila
20
4
5.
 Directii strategice si eficienta in managementul contabil
20
4
6.
 Practică în vederea susţinerii examenului de certificare. Simulări asistate informatic privind rapoartele contabile si de audit
20
4
7.
 Susţinerea examenului de certificare
2
 
Total
140
30
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU:
Conf.univ.dr. Nicoleta ASALOŞ- Universitatea Ovidius Constanta