Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: Finanţe

Calificarea universitară: Finanţe şi Bănci, Cod calificareL070020010

Competenţe profesionale: C1: Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice

C2: Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice;

Competenţe transversale: CT1: Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE
 
Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
 Reglementarea şi supravegherea asigurǎrilor în UE
25
5
2.
 Asigurări de persoane
25
5
3.
 Management financiar
25
5
4.
 Noţiuni tehnice utilizate în asigurare
25
5
5.
 Managementul riscului
25
5
6.
Tehnici de vânzare şi negociere în asigurări
25
5
7.
 Practică în vederea susţinerii examenului de certificare. (Aplicarea procedurilor specifice asigurărilor de persoane)
30
6
8.
 Susţinerea examenului de certificare
4
 
Total
180
40
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU:
Conf.univ.dr. Simona-Luize Utureanu- Universitatea Ovidius Constanta