Cercetarea pedagogică – dimensiune a competențelor didactice

Forma de învăţământ : cu frecvență (IF)
Domeniul de studii universitare de licenţă: Asistenta sociala
Calificarea universitară : asistență socială,Cod calificare:L060020010
Competenţe profesionale: C1 :Identificare, culegere de informatii, documentare, evaluare si inregistrare a informatiilor, analiză, evaluare şi intervenţii specifice pentru reducerea riscurilor sociale de la nivel, individual, familial, de grup, comunitar și societal; C2 :Comunicare şi relaţionare profesională cu beneficiarii și alți actori sociali implicați
Competenţe transversale:C1 :Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă transdisciplinară pe diverse paliere ierahice la nivel intra si interorganizational
 
 
Nr. Crt.
 
DISCIPLINE Nr. ORE Nr. Credite
 
CURS
 
 
SEMINAR
 
PRACTICA
1 Cadrul legislativ în domeniul asistenței sociale 14 14 5
2 Nomenclatorul serviciilor  14 14 4
3
Etapele managementului de caz (evaluarea, planificarea, furnizarea serviciilorși intervenția, monitorizarea)
14 14 5
4 Tehnici și instrumente de lucru în managementul de caz 14 14 5
5 Confidențialitate și etică profesională 14 14 4
6 Managementul echipelor multidisciplinare 14 14 4
7 Promovarea interesului copilului/familiei 14 14 5
8 Practica de specialitate 20 3
9 Susținerea examenului de certificare   5
                              Total 40

Coordonator program : s.l.dr.Gheorghe Lucian