Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: Administrarea afacerilor

Calificarea universitarEconomia Comerţului, Turismului şi ServiciilorCod calificare: L070030030

Competenţe profesionale: C1: Rezolvarea problemelor în contexte bine definite asociate: conceperii, planificării şi executării de activităţi în cadrul firmelor de comerţ, turism şi servicii;

C2: Realizarea de proiecte profesionale prin utilizarea conceptelor, principiilor şi metodelor specifice domeniului comerţ, turism, servicii.

Competenţe transversale: CT : Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE

Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
 Antreprenoriat
30
5
2.
 Strategii competitive ale întreprinderilor din domeniile comerţului, turismului şi serviciilor
30
5
3.
 Creativitate, inovare de produs şi de proces. Managementul inovării
20
4
4.
 Surse de finanţare în sprijinul antreprenoriatului şi inovării din domeniile comerţului, turismului şi serviciilor
20
4
5.
 Managementul resurselor umane şi leadership antreprenorial
20
4
6.
 Practică în vederea susţinerii examenului de certificare. Simulări asistate informatic privind dezvoltarea afacerii (Topsim)
30
5
7.
 Susţinerea examenului de certificare
3
 
                         Total
150
30
 COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU:
Prof. univ. dr. Dănuţ-Tiberius EPURE – Universitatea Ovidius Constanta