Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: Marketing

Calificarea universitară : Marketing, Cod calificare: L070080010

Competenţe profesionale: C1: Aplicarea metodelor, tehnicilor si a instrumentelor specifice activitatii de marketing;

C2: Analiza şi evaluarea critică a activităţilor în cadrul departamentului de marketing

Competenţe transversale: CT1: Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE
 
Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
 Elemente de teorie privind comportamentul consumatorului
20
3
2.
 Analiza cantitativă şi calitativă de marketing
20
4
3.
 Analiza financiară a programelor de marketing
20
4
4.
 Marketing strategic
30
5
5.
 Metode, modele, instrumente statistice şi econometrice aplicate în marketing
20
4
6.
 Managementul marketingului
20
4
7.
 Practică în vederea susţinerii examenului de certificare. Simulări de marketing
20
4
8.
 Susţinerea examenului de certificare
2
 
TOTAL
150
30
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU:
Prof.univ.dr. Veronica POPOVICI – Universitatea Ovidius Constanta