Intervenţii compensatorii pentru persoanele cu dizabilităţi

Forma de învăţământ: cu frecvenţă (IF)

Domeniul de studii universitare de licenţă: STIINȚELE EDUCATIEI

Calificarea universitară: Psihopedagogie speciala, Cod calificare: L060070020

Competenţe profesionale: C1: Utilizarea adecvata a cunostintelorfundamenlate ale domeniului psihopedagogiei speciale in vederea explicarii si interpretarii strategiilor, continuturilor si mijloacelor de proiectare si implementare curriculara, de reabilitare si compensare specifice; C2: Elaborarea si evaluarea strategiilor corespunzatoare de rezolvare a problemelor si conflictelor specifice instruirii, reabilitarii si compensarii la persoanele cu cerinte educative speciale

Competenţe transversale: CT1: Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei

DISCIPLINE – MODULE STUDIATE
 
Nr.crt
Denumire discipline
Nr.ore
Nr. credite
1.
Evaluarea complexă și consilierea persoanelor cu dizabilități
20
4
2.
Sisteme de protecție specială a persoanelor cu dizabilități
20
4
3.
Intervenții compensatorii în dizabilitățile intelectuale
20
4
4.
Intervenții compensatorii în dizabilitățile de vedere
20
3
5.
Intervenții compensatorii în dizabilitățile de auz
20
3
6.
Intervenții compensatorii în tulburările de limbaj
20
3
7.
Intervenții compensatorii în tulburări pervazive de dezvoltare și ADHD
20
3
8.
Practica de specialitate
40
3
9.
Sustinerea examenului de certificare
3
 
Total
180
30
COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU:
Lector univ. Dr. Damin TOTOLAN- Universitatea Ovidius Constanta